Bò điên

Bò điên Tại một nông trại, hai con bò nói chuyện với nhau.

– Ê bò, nghe nói ở đây có con bò mắc bệnh bò điên, mày biết nó là con nào không?

-Tao đâu biết. Tao đâu phải bò, tao là máy bay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × 5 =